1logo

Största delprojektet

MIA-projektet Östra Södertörn ville skapa ett lärande projekt som kunde utforska arbetssätt och metoder, för att kunna utvärdera och förfina dem. Under det första året har plattformen kommit på plasts. Resultaten börjar visa sig.
 
MIA-projektet Östra Södertörn arbetar med en rehabiliteringskedja som består av flera insatser för deltagaren, beroende på vad just hen behöver. Allt stöd utgår från individen och från gruppinsatser. En viktig del av kedjan är den arbetsträning som sker på arbetsintegrerande sociala företag.

Under det första året har både yrkesvägledning och jobbsök blivit tydligare. Det finns ett flöde i arbetssättet, speciellt sedan teamet kompletterats med en arbetsförmedlare som är sista länken i kedjan. Nästkommande år kommer allt fler deltagare att närma sig arbetsmarknaden. Östra Södertörn finslipar detaljerna. Genom att studera flödena ökas kunskaperna om insatserna och om de målgrupper som inkluderas i MIA-projektet.
 
Delprojektet är det största i MIA-projektet. Efter det första året deltar 23 procent i arbetsförberedande insatser. 28 procent har en egen försörjning genom arbete eller studier.
 
De största utmaningarna är att vidareutveckla samverkan mellan myndigheterna. Även om de finns representerade i Resursrådet, är det svårt att få samverkan med handläggarna. Man strävar mot att få återkommande nätverksmöten på handläggarnivå för att få en bättre överlämning mellan myndigheterna.

Jag tycker att Case management borde vara obligatoriskt stöd för alla med NPF i samband med svårare tiden och i arbete.
Deltagare