1logo

Utvecklad Bostonmodell i Södertälje

Att vara arbetslös under en lång tid i kombination med avsaknad av plan för hur livet ska utveckla sig, är en stressande situation för de flesta. I Södertälje var MIA-projektet välkommet för en stor grupp långtidssjukskrivna. Delprojektet i Södertälje såg potentialen i ett mer samordnat stöd. 
 
I Södertälje ska 553 deltagare få stöd av MIA-projektet fram till 2020. En del i målgruppen finns hos Arbetsförmedlingen, andra hos Försäkringskassan. Genom samverkan och bättre struktur för personer med behov av extra stöd såg man från start potentialen med MIA-projektets syfte och mål.

Delprojektet valde att arbeta med Bostonmodellen, en plattform för att utforska deltagarnas resurser och förutsättningar. Målet är att deltagarna ska öka sin livskvalitet. Ibland kan insatserna handla om boendestöd, andra om rehabilitering eller arbetsträning. Ofta är det en kombination av flera saker som bidrar till att deltagaren får växa och utvecklas. 
 
Under det första året har 20 procent av deltagarna gått vidare till arbetsrelaterade insatser. 13 procent försörjer sig själva genom arbete eller studier.
 
Delprojektet har kontinuerligt utvecklat och anpassat processer, arbetssätt, rutiner och mallar utifrån Bostonmodellen. Arbetsförberedande/förrehabiliterande insatser är upphandlade.
 
Bland framtidens utmaningar finns bättre samordning mellan parterna och att tydliggöra gränssnittet mellan MIA-projektet och ordinarie verksamhet. Var börjar och slutar MIA-projektet? 
 
Andra utvecklingsområden är klientarbete och prata mål och framtid på ett tidigare stadium när en deltagare börjar i MIA-projektet och att bredda samverkan med samtliga  medverkande parter. Projektet ska i högre grad bli ett forum för samverkan.

Framförallt min motivation till personlig utveckling. En djupare förståelse för träning och hur jag själv kan förändra olika aspekter av mitt liv genom att börja på en lagom nivå för att sedan arbeta därifrån.
Deltagare