1logo

Kraftsamling för utveckling av myndighetsplattform

”Vi lever i en verklighet där antalet sjukskrivna och arbetslösa med sammansatt problematik ökar. MIA-projektet söker lösningar inom ett område som funnits på den politiska agendan under lång tid. Det handlar om att minska utsatthet och isolering för grupper som står långt från arbetsmarknaden,” säger Jonas Örtquist, huvudsekreterare i Strukturfondpartnerskapet Stockholms län.

MIA-projektet riktar sig till människor som står särskilt långt från arbetsmarknaden och har särskilda behov. Målgruppen har svårigheter att komma in och långsiktigt etablera sig på arbetsmarknaden oavsett konjunktur. Oftast är det personer som behöver ett samordnat stöd för att komma i arbete.

Prioriterade MIA-projektet

”Projektet prioriterades av Strukturfondspartnerskapet dels för dess ambition att utveckla och sprida samordningsförbundens evidensbaserade metoder i länet, dels för att utveckla samverkan med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) regionalt ”, säger Jonas.
 
MIA-projektet genomgick en lång process innan det blev verklighet. Till en början sökte man finansiering tillsammans med en aktör som arbetar för att utveckla ASF, men på grund av juridiska hinder, omarbetades ansökan. Under resans gång blev ett projekt två. I ett socialfondsperspektiv blev det även en stor investering med en budget på över 150 miljoner kronor.

Kugghjulet – ett systerprojekt

”Arbetsintegrerande sociala företag har visat goda resultat när det handlar om att stärka personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Samtidigt finns strukturella utmaningar för att öka antalet ASF liksom att få befintliga företag att växa och utvecklas. Projekten Kugghjulet och MIA beviljades därför tillsammans utifrån ambitionen att långsiktigt stärka samverkan mellan samordningsförbunden och de arbetsintegrerande sociala företagen. ”
 
MIA-projektet och Kugghjulet har gemensamma intressen, men Kugghjulet är ett mindre projekt, om än med en viktig funktion, eftersom ASF ofta är sköra och behöver tillgång till kompetens om hur man får företag att växa.
 
”Trots de tuffa utmaningar som de två projekten stod inför vid starten, fanns det mycket kunskap om hur man ska hitta synergier och lösa problem”.

Överbyggt svårigheter

MIA-projektet har redan lyckats överbygga svårigheter och hitta spännande arbetsformer.
 
”Vi har fått syn på strukturella hinder, som till exempel att nya ASF inte kunde anslutas till MIA-projektet. Det är ett regelmässigt problem som vi tittar över. Ska vi bygga stödstrukturer måste det finnas möjligheter att inkludera nya företag, så att vi kan öka antalet företag som erbjuder arbetsträning”
 
Jonas konstaterar att projektet nu börjar rulla i god fart och menar att det är ett bevis för att Samordningsförbunden har hög kapacitet och struktur.
 
”Trots att målsättningen är så hög, går det bra. Projektet ska gagna individer. Det ska få fram insatser som gör skillnad för personer i målgruppen, bland annat genom att erbjuda ett samordnat stöd samt arbetsträning och stärka samverkansstrukturer”.
 
Det är för tidigt att dra några slutsatser och alla inväntar spänt utvärderarnas rapport.
 
”Jag hoppas och tror att resultat kommer tillvaratas och att mycket kommer att leva kvar efter projektets avslut. Att samordningsförbunden har starkt offentligt stöd, projektet bidrar till att bygga synergier.  MIA-projektet skapar en gedigen grund för samordningsförbunden att höja sin kapacitet för att möta framtidens utmaningar. Det offentliga får bra metoder och stå rustade för att jobba med målgrupperna. Man har byggt upp Samarbetsstrukturer och fler samarbeten med ASF”, avslutar Jonas.
 
Strukturfondspartnerskapet Stockholms län är en tvärsektoriell plattform bestående av politiker och chefstjänstemän från offentlig och privat sektor, akademi, civilsamhälle samt arbetsmarknadens parter med uppdrag att besluta om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder. I Stockholm har Strukturfondspartnerskapet också ett utökat proaktivt mandat att genom den så kallade Stockholmsmodellen styra Regional- och Socialfonden mot regionala utmaningar. Arbetet sker genom dialoger och seminarier med aktörer i Stockholmsregionen och tillsammans med de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet. Den totala projektbudgeten för 2014-2020 uppgår till cirka 2,3 miljarder kr i länet

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln