1logo

Stora könsskillnader i MIA-projektets ASF

I dagarna fick Karin Benzler, statistiker på Samordningsförbundet Östra Södertörn, fram siffror som visar att det finns stora skillnader när vi tittar på människor som arbetstränat
i ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF. Männen har i genomsnitt fler aktiva timmar
i arbetsträning än kvinnorna och börjar oftare arbeta eller studera efter avslut.

 
Totalt har 101 män och 159 kvinnor arbetstränat på ett arbetsintegrerande socialt företag inom ramen för MIA-projektet. Därmed är ett av projekt-målen uppnått: Fler kvinnor än män ska få stöttning. 

”Jag har följt upp arbetsträning inom ramen för hela MIA-projektet, samt för delprojekten. Än så länge går det inte att dra slutsatser om de senare. De är för olika varandra. Därför handlar dessa siffror endast om det totala antalet avslutade deltagare”, säger Karin.

Arbetsintegrerande sociala företag

Studien Karin refererar till gäller arbetsträning specifikt inom ASF.  Arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag är en av de metoder som MIA-projektet använder. De ger personer som arbetstränar handledning för att utvecklas, samt kunskap om hur företag drivs. Som jämförelsegrupp i studien har vi använt deltagare som arbetstränat i någon annan typ av arbetsträning.

Resultat

Fördelningen mellan män och kvinnor 
ASF: 60 procent kvinnor och 38 procent män. (2 procent har ej angett kön)
Övrig arbetsträning: 57 procent kvinnor och 41 procent män (2 procent har ej angett kön)

Olika avslutsorsaker

Till arbete eller studier:
24 procent av männen jämfört med 11 procent av kvinnorna som arbetstränat på ett ASF och 53 procent av männen jämfört med 21 procent av kvinnorna som arbetstränat i någon annan typ av arbetsträning.
Till ordinarie verksamhet på Arbetsförmedlingen eller kommunen:  
31 procent av männen jämfört med 34 procent av kvinnorna som arbetstränat på ASF
och 18 procent av männen jämfört med 44 procent av kvinnorna som arbetstränat i någon annan typ av arbetsträning.

”Det är tydligt att det inte spelar någon roll vilken typ av arbetsträning det handlar om när det gäller avslut till arbete eller studier. Andelen män är högre i båda grupperna. Däremot när det gäller avslut till ordinarie verksamhet syns inga könsskillnader för deltagare som arbetstränat på ASF. Kvinnor i övrig arbetsträning avslutar till ordinarie verksamhet i betydligt högre grad än män”, säger Karin.

MIA-projektet stöttar många kvinnor

”MIA-projektet har stöttat en stor andel kvinnor att komma vidare till ordinarie verksamhet. Att männen går direkt till ett arbete i högre grad än vad kvinnor gör är mindre förvånande. Vi kanske inte har tydligt belägg för det, men jag anar att det beror på att män stöttas mer fokuserat till att nå arbetsmarknaden”, säger Karin. 

Tid i arbetsträning, aktiva timmar och månader ASF

”Vi ser stora könsskillnader i antalet aktiva timmar i arbetsträning. Medianen för kvinnor är 82 timmar, motsvarande siffra för män är 136 timmar. Det är signifikant. Man kan med 95 procents säkerhet säga att det inte är ett resultat av slumpen. Vi hade en hypotes att deltagarna succesivt skulle öka aktivitetsnivån, men det har inte gått att tolka in något mönster. Det är alltså inte givet att de som ökar antalet arbetstimmar går till arbete eller studier”, säger Karin 

Genomsnittligt antal månader per deltagare

Kvinnor: 4 månader  Män: 6 månader

Vi har hela tiden haft en ambition att arbeta med jämställdhet inom MIA-projektet  eftersom vi verkar i den verklighet där arbetsmarknaden är könssegregerad.  Detta är ett helt nytt resultat som vi ser och nu när vi tagit del av det faktiska utfallet hittills i MIA-projektet  så kan vi använda dessa för att utveckla verksamheten ytterligare, säger Annica Falk, som är projektchef.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln