1logo
Det är viktigt, men även roligt att arbeta med MR säger Märta Det är viktigt, men även roligt att arbeta med MR säger Märta

De mänskliga rättigheterna är ett material med många dimensioner. Det får vi nytta av när vi ska bryta mönster och arbeta enligt de horisontella principerna. Därför vill många av oss lyfta vår kunskap till en högre nivå. Det fick vi göra med hjälp av Märta Lycken, enhetschef för utvecklingsenheten i Göteborg Stad. 

Beröm för bemötande

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det fanns en stark vilja att skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter, det vill säga rättigheter som inte kunde kompromissas bort. Anledningen var att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. 

I MIA-projektet får vi beröm för bemötandet och vårt individanpassade arbetssätt.  Därför kände vi igen oss i det rättighetsbaserade arbetssätt vi fick presenterat för oss på  projektdagen. Att arbeta medvetet  med utgångspunkt från mänskliga rättigheter ger  oss ytterligare verktyg att se våra deltagare för deras personliga förmågor.
 
”När vi införde arbetssättet på vår arbetsplats började vi med att läsa igenom alla artiklarna och speciellt de konventioner som berörde oss. Vi arbetade utforskande, vilket innebär att vi inte alltid landade där vi trodde. Arbetet bjöd på nya utmaningar och dilemman, men vi insåg också att vi hade mycket nytta av de nya begreppen och synsätten utifrån de mänskliga rättigheterna”, säger Märta.

Läs hela inlägget »

När alla projektmedarbetare samlas i Swecos lokaler på Kungsholmen går diskussionerna heta. Målet är att utbyta erfarenheter och berika varandra och projektet. Vilka resultat kan noteras så här långt in i projektet?

MIA-projektet har hittils skrivit in 1005 kvinnor och 699 män. Av dessa har 343 kvinnor och 268 män börjat arbeta, studera eller delta i ordinarie insatser. Allt går som det ska med andra ord. Och eftersom MIA-projektet är ett lärande projekt, arbetar vi systematiskt för att ta reda på vad det är som gör projektet framgångsrikt.

Kan vi bättre ta vara på guldkornen? Hur ska det som avviker, eller skaver i processerna  passas vidare till de som har mandat att förändra? För att nå hela vägen är allas röster viktiga. Under projektdagen arbetade vi bland annat i små grupper. Vi tittade på likheter och olikheter.  Vi fortsatte arbetet för att underlätta kompetensdelning mellan delprojektetens metodhandledare för CM, SE, IPS, Boston och ASF. 

Läs hela inlägget »

Ett av projektmålen är att 60 procent av deltagarna ska känna ökad makt över sin situation. Ett mått vi har satt upp för deltagarnas stegförflyttning är att ta reda på hur de skattar värdet på insatserna.

Med andra ord är det viktigt att deltagarna har makten över att styra sin planering. Vilket stöd behöver hen? Det ska vara relevant och ske i överenskommelse med MIA-projektets medarbetare.

Resultatet mäts genom flera indikatorer.Enligt  NNS Indikatorenkäter, SWECO resultatpresentation.

  • 91 procent anser att de fått vara med och bestämma stödet
  • 72 procent har svarat att stödet hjälpt dem att hantera sin situation
  • 90 procent uppger att de och MIA-projektets personal varit överens om deltagarnas mål
  • 60 procent känner att deltagandet har hjälpt dem att komma närmare arbete eller studier
Läs hela inlägget »

Var tredje kvinna och var fjärde man som deltar i MIA-projektet har haft offentlig försörjning i mer än sex år. 

Det är en betydligt större grupp än i Finsam-insatser nationellt. I Försäkringskassans återrapportering av regeringsuppdraget 2018 utgör motsvarande grupp en femtedel av kvinnorna och en sjättedel av männen. 

I MIA-projektet ser vi att kvinnorna har haft offentlig försörjning under längre tid, i högre utsträckning än männen.
 

Läs hela inlägget »

Målgruppen som identifierades för MIA-projektet var kvinnor och män i arbetsför ålder. På grund av en sammasatt problematik behöver de ett samordnat stöd för att börja arbeta, studera eller för att kunna delta i ordninarie insatser.


Sedan det första projektåret kan vi se att inflödet från Arbetsförmedlingen har minskat med 85 deltagare. Från Försäkringskassan är det är det 44 deltagare färre.

En typisk kvinnlig deltagare är 42 år och bosatt i Stockholms län. Hon har gymnasiet som högsta avslutade utbildning och remitteras av en handläggare på Försäkringskassan.

En typisk manlig deltagare är ungefär 34 år och bor i Stockholms län. Hans högsta avslutade utbildning är gymnasiet. Hans handläggare på kommunen har remitterat honom till en inasts.

Läs hela inlägget »

Vi tar raska steg mot målet på 2500 deltagare till 2020. I 2-årsrapporten framgår det att 1451 deltagare skrivits in i projektet. Av dessa är 841 är kvinnor och 604 män. Glädjande nog har drygt hälften gjort en stegförflyttning, eller kommit närmare arbetsmarknaden.

183 deltagare arbetar eller studerar och  269 personer deltar i ordinarie insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen. Med god marginal når MIA-projektet målet att 60 procent av alla deltagare ska känna ökad egenmakt över sin situation efter en tid i projektet. Läs hela rapporten.

Läs hela inlägget »

Hur går det för MIA-projektet? Enligt 2-årsrapporten som släpptes i somras är projeket framgångsrikt.
Det viktigaste så här långt in i projektet är att vi systematiskt kunnat ringa in metoder och arbetsätt som fungerar för vår målgrupp. Att vi ser, hör och lyssnar på våra deltagare och på varandra: Organisationerna, parterna, medarbetarna. Det är på det sättet vi får människor och idéer att växa.

Det konstaterar Anna Lexelius i sitt förord till rapporten. Anna är sedan ett par månader tillbaka förbundschef  i Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare i detta komplexa projekt. Anna belyser att vi har identifierat en del hinder som orsakas av regelverk och lagar, för att kunna lyfta dem till nästa nivå. Det är en viktig del för slutresultatet. Det gäller att peka ut de knutar som kan lösas.

En av framgångsfaktorerna är det bemötande som deltagarna får. 91 procent tycker att de fått vara med och bestämma vilket stöd de fått. 72 proecent tycker att stödet har hjälp dem att hantera sin situation.

Det visar att bemötande är viktigt när människor ska ta för dem viktiga steg. Det kräver mod, vilja och kompetens från såväl medarbetare som chefer att genomföra de förändringar som krävs för ett varaktigt resultat.

Läs hela inlägget »

 Vill du arbeta för att ge mod och möjligheter till människor och myndigheter? Letar du efter ett spännande och meningsfullt uppdrag? Just nu har du chansen att kliva in i rollen som utredare i MIA-projektet.  Vi behöver dig som kan analysera och värdera våra resultat och arbetssätt. 

Vi söker omgående dig som vill ingå i projektgruppen. Som kan sammanställa data med fokus på samverkan, effektiva arbetsmetoder och måluppfyllelse. Det kommer att identifierar det som är relevant, samt hitta lämpliga analysmetoder. Du kommer att följa upp mål och resultat med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Du kommer att ingå i ett engagerat team som arbetar för att ingen ska hamna mellan stolarna.

Kanske är det dig vi får välkomna i teamet?

Länk till annonsen.

Läs hela inlägget »

Nu kan du ladda ner rapporterna från  de brukarrevisorer vi genomfört under våren. Gemensamt för alla sex delprojekt är att projektmedarbetarna får mycket höga betyg för bemötande, samt att deltagarna upplever egenmakt.

Enligt revisiorerna får MIA-projektet med beröm godkänt på många punkter, men resultaten är viktiga för att definiera utvecklingsområden. I rapporterna får vi kloka råd och reflektioner, av de brukare som intervjuat våra deltagare. Det är poängen.
 
Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna. Under våren har alla våra delprojekt fått ta del av resultatet. Gemensamt är de höga betyg vi får för bemötande.

Läs hela inlägget »

Nu är MIA-projektets 2-årsrapport klar. Under några febrila veckor har vi sammanställt information, statistik och fakta som speglar nuläget. Mönstret framträder tydligt. Vi lyckas skapa skillnad för många människor. Vi utvecklar samverkan och förnyar både arbetssätt och metoder. 

När Europeiska socialfonden valde att satsa hundra miljoner kronor under tre års tid, var det för att ge sex samordningsförbund finansiella muskler att utveckla samverkan mellan förbunden, dess parter och arbetsintegrerande sociala företag.
       Projektets grundidé är att alla människor ska vara delaktiga i skapandet av sitt eget liv.  Deltagarna ska få stöttning att försörja sig, öka sin självkänsla, bidra till samhället och på det sättet vara en del av vår demokrati.  Vill du veta hur vi gör för att nå våra mål? Hur våra typiska deltagare ser ut? Och hur det går för varje enskilt delprojekt?

Beställ eller ladda ner rapporten

Försäkra dig om att få en tryckt 2-årsrapport genom att beställa den i kontaktformläret på den här sidan, så kommer den per post. Redan nu kan du ladda ner rapporten, Metodval- och statistilbilaga..

Trevlig sommarläsning och tack för ett spännande  projektår.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter