1logo

VÄRMDÖ NACKA

Vårt delprojekt riktar sig till dem som bor i Värmdö eller Nacka kommun och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd

Fram till juni 2020 * kommer vårt delprojekt att ta emot 355 deltagare. Du som arbetar på Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommunerna eller inom vården kan tillsammans med din kund, klient, sökande, patient fylla i en intresseanmälan och ett samtycke, som du hittar här intill i högerspalten.

Det går utmärkt att  göra en egen anmälan till MIA-projektet. Ta gärna kontakt med oss. Du behöver fylla i en intresseanmälan och samtycket, som du hittar här intill i högerspalten.

* MIA-projektets ansökan till ESF (Europeiska Socialfonden) om fortsättning av projektet beviljades i december 2019. MIA-VärNa kommer därför att fortsätta fr o m  juni 2020 till december 2022.  Det är glädjande att deltagare, som har behov av att fortsätta efter maj 2020 kan ha möjlighet till det. 

Hur jobbar MIA VärNa?

I vårt delprojekt finns möjlighet till mobiliseringskurs, arbetsträning hos olika företag och organisationer samt individuellt stöd. Exakt vilka insatser det blir beror på deltagarens behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. 

Det individuella stödet kan handla om samordning av myndighetskontakter och att tillsammans lösa hinder på vägen. MIA-VärNa har också SE-handledare (Supported Employment) för att ge stöd att hitta och behålla ett arbete. Vi arbetar också med 
mobila handledare som ger extra handledning på arbetsträningsplatsen både för deltagaren och arbetsgivaren.

Vi samlar olika kompetenser runt deltagaren, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, anpassat för varje deltagare.

Lotsteamet

MIA-VärNa arbetar med ett myndighetsgemensamt team. I teamet ingår medarbetare från AF, FK, Nacka- och Värmdö kommuner, vården och Samordningsförbundet. Lotsteamet träffas en gång i veckan och behandlar intresseanmälningar och konsulterar varandra. En genomlysning av varje persons historik, nuvarande situation och behov görs. Varje deltagare får en egen MIA-kontaktperson, som träffar och har regelbunden kontakt med deltagaren. Deltagaren och MIA-kontakten samverkar för att hitta den bästa och mest anpassade stödinsatsen. Teamet arbetar även med att testa och utveckla hållbara metoder för samverkan samt utvecklar insatser anpassade till målgruppen. Under projektperioden 2017 – 2020 har flera insatser och metoder vässats och nya har vuxit fram. 

Vem kan vara med i MIA-projektet?

Nacka- eller Värmdöbor, 18-64 år, som vill förändra sin situation efter att ha varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna länge och som är i behov av stöd från flera myndigheter eller vården.

För att komma med i MIA-projektet behövs en intresseanmälan och ett samtycke. Det kan göras tillsammans med handläggaren eller vårdgivaren.  Det går även bra att göra en egen intresseanmälan med ett samtycke. Blanketterna hittar du här intill i högerspalten.

Vi arbetar med mobilisering, Supported employment och arbetsträning

Mobiliseringskurs
Kursen har som målsättning att stödja deltagare att hitta kraft och motivation till att påbörja sin väg mot arbetslivet.  
Supported employment (SE) i grupp eller enskilt
Vi utgår från SE-metoden och arbetar för att utveckla ett arbetssätt där deltagaren får handfast stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera.
Arbetsträning
Deltagare kan få möjlighet att arbetsträna i en miljö som är anpassad för just honom eller henne. Ett av målen för projektet är att bidra till att det skapas fler arbetsintegrerande sociala företag inom Nacka och Värmdö. Företag som så småningom också kan erbjuda deltagare i MIA-projektet arbetsträning.
Individuellt stöd
Deltagaren får utifrån sina behov och förutsättningar ett individuellt stöd av MIA-kontaktpersonen, handledaren hos arbetsträningsföretaget, SE-handledaren eller en mobil handledare.

Mål                                                             Resultat tom dec 2019

Minst 30 % av deltagarna ska gå vidare                 30 % 
till arbete eller studier.                   

40 % av deltagarna ska kunna  delta                       23 % 
i ordinarie arbetsförberedande insatser         
hos Arbetsförmedlingen eller kommunen      

Minst 60 % av deltagarna känner ökad                  81 %
makt över sin egen situation.                                                                    
     
Minst 355 deltagare från Nacka eller                    324 deltagare. 
Värmdö under hela projekttiden

Synpunkter

Du är alltid välkommen med dina synpunkter angående MIA-VärNa-projektet
till någon av oss:

Anki Rydén, projektledare MIA-VärNa
anki.rydén@finsamvarna.se
tel 072-567 72 03

Annica Falk, projektchef MIA-projektet
annica.falk@haninge.se
tel 08-606 91 76

Karin Gellin, förbundschef Samordningsförbundet VärNa
karin.gellin@finsamvarna.se
tel 072-567 72 01

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
www.finsamvarna.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare MIA VärNa:
Anki Rydén
Tel. 0725-67 72 03

HIttar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du alla insatser inom välfärden.