1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2019

Tack alla som stöttat oss 2019. Tack alla medarbetare, parter och företagare. Tack Arbetsintegrerande sociala företag, metodutvecklare och kursledare. Tack ESF och Strukturfondpartnerskapet för att ni godkände vår ansökan om MIA Vidare. Det är ett förtroende vi tar på största allvar.

Tack också till alla deltagare som tillsammans med oss bidragit till att utveckla och utvärdera vårt arbete. Tack vare er har vi fått mer kunskap om hur glappet mellan myndigheter kan minska. Era upplevelser i MIA-projektet har varit oerhört värdefulla. De har fått oss att växa och vilja mer.

Läs hela inlägget »
MIA är det bästa projektet någonsin, men det är inte perfekt, säger Lena, vår nya verksamhetsutvecklare. MIA är det bästa projektet någonsin, men det är inte perfekt, säger Lena, vår nya verksamhetsutvecklare.

Vår nya verksamhetsutvecklare kammade hem första pris i det populära frågeprogrammet Vem vet mest i September.
       ”Inför kameran var jag stressad, men jag är en nyfiken person som vill ta reda på hur allt fungerar. Tydligen har jag lärt mig något”, säger Lena. 


Lena började som vägledare i MIA-projektet Östra Södertörn 2017, men har arbetat med arbetsmarknadsfrågor och samverkan i alla dess former de senaste tjugo åren. 
 
" Många projekt har kommit och gått och jag har varit allt från chef, till ambulerande studievägledare. MIA är det bästa projektet någonsin, men det är inte perfekt".

Läs hela inlägget »

Insatskatalogen är en webbplats där insatser
inom välfärden samlas. Aktiviteterna riktar sig till enskilda personer som behöver stöd på väg mot arbetsmarknaden.

"Tack vare Insatskatalogen kan myndighetspersoner och privatpersoner hitta rätt insatser utifrån vad personen behöver”, säger Elisabeth Afram Söderstrom, lokal redaktör för Insatskatalogen HBS och Södertälje.


Insatskatalogen utvecklades 2017 från en broschyr i pappersformat till ett smart sökverktyg på webben. En av alla insatser som presenteras i katalogen är MIA-projektet. Alla insatser drivs av kommuner, region och arbetsförmedlingen, eller av projekt finansierade av samordningsförbund. Här finns  även de insatser som drivs av privata aktörer och av civilsamhället.

Läs hela inlägget »
Mona Värmå från Hela Människan konstaterar att MIAs deltagare är mer motiverade än andra deltagare. Mona Värmå från Hela Människan konstaterar att MIAs deltagare är mer motiverade än andra deltagare.

När våra deltagare arbetstränar i SE-metoden utgår vi från tre centrala områden:  Att ingå i sociala sammanhang. Att växa och tro på sig själv. Och att lära sig ett yrke och få erfarenhet.
     Så arbetar Hela människan, ett av våra Arbetsintegrerande sociala företag. Som namnet antyder utgår verksamheten från ett helhetsperspektiv.

 
Vanliga företag har fullt upp med vinst och resultat, medan ett ASFs huvuduppgift är att stötta individer.  Studier visar att arbete har en helande effekt.

Arbete bidrar till att människor får incitament att sköta rutiner, delta i socialt sammanhang och ta del av utvecklande aktiviteter på sina egna villkor.

Läs hela inlägget »
Välkommen Kristoffer Zetterberg. Hoppas du kommer att trivas som utredare i MIA-projektet. Välkommen Kristoffer Zetterberg. Hoppas du kommer att trivas som utredare i MIA-projektet.

I måndags började Kristoffer som utredare i MIA-projektet. Hans uppgift är att fortsätta att ta fram och analysera allt underlag vi har samlat i MIA-projektet. Varmt välkommen!

”Jag är uppvuxen i Dingtuna, utanför Västerås. Senaste jobbet var på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som utredningsassistent. Vi tog fram en årlig drogvaneundersökning bland 9-klassare och gymnasieelever, tittade på forskning kring barn som växer upp i missbruksmiljöer och granskade reklam om spel om pengar”, säger Kristoffer.

Läs hela inlägget »
MIA-projektet har blivit en förebild. Eva Magnusson, förbundschef i Stockholm, tar med sig idéer för hur ingen ska hamna mellan stolarna till Samordningsförbundet Göteborg när hon nu lämnar Stockholm. MIA-projektet har blivit en förebild. Eva Magnusson, förbundschef i Stockholm, tar med sig idéer för hur ingen ska hamna mellan stolarna till Samordningsförbundet Göteborg när hon nu lämnar Stockholm.

MIA-projektets externa utredare har genomfört en andra SIQ-analys. Det innebär att vi reflekterar över resultatet så här långt, i syfte att kunna utvecklas med fokus på ledning, planering och engagemang.

MIA-projektet är ett lärande projekt och arbetar kontinuerligt med utvärdering för att mäta kvaliteten i projektet. I SIQ-analysen granskas det insamlade enkätmaterialet för att lyfta frågor för fördjupning. Orsaker och konsekvenser får ett synligt fokus. 

Det är Institutet för kvalitetsutveckling som tagit fram  modellen för att mäta allt från hur nöjda medarbetarna är till hur det fungerar med metoder, processer, information och kompetensförsörjning.

Resultatet av vår SIQ-analys så här långt in i projektet kommer att presenteras på en resultatkonferens den 28 november. Men efter konferensen fortsätter analysen med bland annat fokusgrupper där deltagare ingår. Målet är att hitta och definiera områden där det finns utvecklingspotential. 

Läs hela inlägget »
På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden. På Re:innovation i Täby finns ett brett spann av arbetsuppgifter så deltagare har möjlighet att välja själva och kan prova på nya arbetsområden.

MIA-projektet ställer krav på att våra Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, arbetar enligt de horisontella principerna. Det sker via upphandlingsavtalen.

Nu är det dags att följa upp arbetet. Hur arbetar ASF för jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet? 

Vi granskar flera olika områden och eftersträvar bland annat mer variation när det gäller branscher och yrken samt systematisk rotation på arbetsplatsen. Då kan deltagare testa fler och olika arbetsuppgifter. Allt fokus ska ligga på förmågor och intressen.

Ett område vi arbetar med är att skapa större bredd av branscher när det gäller arbetsträningsplatser. Har vi det, gynnar det möjligheten att erbjuda deltagarna arbetsuppgifter som inte är könsstereotypa.  Vi arbetar även för att medvetet och systematiskt rotera mellan arbetsuppgifter på ASF. 

Läs hela inlägget »
MIA-projektet handlar så mycket om möten mellan människor. Det vill vi fånga på ett lite annorlunda sätt. MIA-projektet handlar så mycket om möten mellan människor. Det vill vi fånga på ett lite annorlunda sätt.

Samtidigt som ansökan för en förlängning av MIA-projektet gick till Europeiska Socialfonden, skickade våra sex delprojektledare ut lika många oskrivna böcker under devisen "Ge det vidare".

Nu rör sig böckerna från hand till hand i projektet och bland personer i dess närhet. De rör sig fritt och förhoppningen är att så många som möjligt ger sitt personliga avtryck. 

Ser du boken och känner dig manad? Skriv, rita eller klottra något och ge det vidare. Följ och hashtagga #gedetvidare och #miaprojektet

 

Läs hela inlägget »
Annica Falk, projektchef i MIA-projektet lägger sista handen vid ansökan. Annica Falk, projektchef i MIA-projektet lägger sista handen vid ansökan.

Onsdagen den 2 oktober skickade vi in ansökan om en förlängning under projektnamnet MIA Vidare. Namnet fångar upp grundidén, vilket är att föra vidare och tillämpa de verkningsfulla metoder och arbetssätt som utvecklats mellan 2017 och 2020.

Tillit är en viktig pusselbit i en demokrati. Ska vi bygga förtroende hos människor, måste vi ha mod att förändra det som inte fungerar och kunskap att utveckla det som är bra. Samverkan är ett sådant utvecklingsområde.

Här behövs stadig tillförsel från forskning och evidens. Här krävs nytänkande och smarta lösningar. Det är vad MIA-projektet arbetar för. I december får vi besked från ESF, så håll tummarna.

Läs hela inlägget »
Det är viktigt, men även roligt att arbeta med MR säger Märta Det är viktigt, men även roligt att arbeta med MR säger Märta

De mänskliga rättigheterna är ett material med många dimensioner. Det får vi nytta av när vi ska bryta mönster och arbeta enligt de horisontella principerna. Därför vill många av oss lyfta vår kunskap till en högre nivå. Det fick vi göra med hjälp av Märta Lycken, enhetschef för utvecklingsenheten i Göteborg Stad. 

Beröm för bemötande

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det fanns en stark vilja att skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter, det vill säga rättigheter som inte kunde kompromissas bort. Anledningen var att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. 

I MIA-projektet får vi beröm för bemötandet och vårt individanpassade arbetssätt.  Därför kände vi igen oss i det rättighetsbaserade arbetssätt vi fick presenterat för oss på  projektdagen. Att arbeta medvetet  med utgångspunkt från mänskliga rättigheter ger  oss ytterligare verktyg att se våra deltagare för deras personliga förmågor.
 
”När vi införde arbetssättet på vår arbetsplats började vi med att läsa igenom alla artiklarna och speciellt de konventioner som berörde oss. Vi arbetade utforskande, vilket innebär att vi inte alltid landade där vi trodde. Arbetet bjöd på nya utmaningar och dilemman, men vi insåg också att vi hade mycket nytta av de nya begreppen och synsätten utifrån de mänskliga rättigheterna”, säger Märta.

Läs hela inlägget »

När alla projektmedarbetare samlas i Swecos lokaler på Kungsholmen går diskussionerna heta. Målet är att utbyta erfarenheter och berika varandra och projektet. Vilka resultat kan noteras så här långt in i projektet?

MIA-projektet har hittils skrivit in 1005 kvinnor och 699 män. Av dessa har 343 kvinnor och 268 män börjat arbeta, studera eller delta i ordinarie insatser. Allt går som det ska med andra ord. Och eftersom MIA-projektet är ett lärande projekt, arbetar vi systematiskt för att ta reda på vad det är som gör projektet framgångsrikt.

Kan vi bättre ta vara på guldkornen? Hur ska det som avviker, eller skaver i processerna  passas vidare till de som har mandat att förändra? För att nå hela vägen är allas röster viktiga. Under projektdagen arbetade vi bland annat i små grupper. Vi tittade på likheter och olikheter.  Vi fortsatte arbetet för att underlätta kompetensdelning mellan delprojektetens metodhandledare för CM, SE, IPS, Boston och ASF. 

Läs hela inlägget »

Ett av projektmålen är att 60 procent av deltagarna ska känna ökad makt över sin situation. Ett mått vi har satt upp för deltagarnas stegförflyttning är att ta reda på hur de skattar värdet på insatserna.

Med andra ord är det viktigt att deltagarna har makten över att styra sin planering. Vilket stöd behöver hen? Det ska vara relevant och ske i överenskommelse med MIA-projektets medarbetare.

Resultatet mäts genom flera indikatorer.Enligt  NNS Indikatorenkäter, SWECO resultatpresentation.

  • 91 procent anser att de fått vara med och bestämma stödet
  • 72 procent har svarat att stödet hjälpt dem att hantera sin situation
  • 90 procent uppger att de och MIA-projektets personal varit överens om deltagarnas mål
  • 60 procent känner att deltagandet har hjälpt dem att komma närmare arbete eller studier
Läs hela inlägget »

Var tredje kvinna och var fjärde man som deltar i MIA-projektet har haft offentlig försörjning i mer än sex år. 

Det är en betydligt större grupp än i Finsam-insatser nationellt. I Försäkringskassans återrapportering av regeringsuppdraget 2018 utgör motsvarande grupp en femtedel av kvinnorna och en sjättedel av männen. 

I MIA-projektet ser vi att kvinnorna har haft offentlig försörjning under längre tid, i högre utsträckning än männen.
 

Läs hela inlägget »

Målgruppen som identifierades för MIA-projektet var kvinnor och män i arbetsför ålder. På grund av en sammasatt problematik behöver de ett samordnat stöd för att börja arbeta, studera eller för att kunna delta i ordninarie insatser.


Sedan det första projektåret kan vi se att inflödet från Arbetsförmedlingen har minskat med 85 deltagare. Från Försäkringskassan är det är det 44 deltagare färre.

En typisk kvinnlig deltagare är 42 år och bosatt i Stockholms län. Hon har gymnasiet som högsta avslutade utbildning och remitteras av en handläggare på Försäkringskassan.

En typisk manlig deltagare är ungefär 34 år och bor i Stockholms län. Hans högsta avslutade utbildning är gymnasiet. Hans handläggare på kommunen har remitterat honom till en inasts.

Läs hela inlägget »

Vi tar raska steg mot målet på 2500 deltagare till 2020. I 2-årsrapporten framgår det att 1451 deltagare skrivits in i projektet. Av dessa är 841 är kvinnor och 604 män. Glädjande nog har drygt hälften gjort en stegförflyttning, eller kommit närmare arbetsmarknaden.

183 deltagare arbetar eller studerar och  269 personer deltar i ordinarie insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen. Med god marginal når MIA-projektet målet att 60 procent av alla deltagare ska känna ökad egenmakt över sin situation efter en tid i projektet. Läs hela rapporten.

Läs hela inlägget »

Hur går det för MIA-projektet? Enligt 2-årsrapporten som släpptes i somras är projeket framgångsrikt.
Det viktigaste så här långt in i projektet är att vi systematiskt kunnat ringa in metoder och arbetsätt som fungerar för vår målgrupp. Att vi ser, hör och lyssnar på våra deltagare och på varandra: Organisationerna, parterna, medarbetarna. Det är på det sättet vi får människor och idéer att växa.

Det konstaterar Anna Lexelius i sitt förord till rapporten. Anna är sedan ett par månader tillbaka förbundschef  i Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare i detta komplexa projekt. Anna belyser att vi har identifierat en del hinder som orsakas av regelverk och lagar, för att kunna lyfta dem till nästa nivå. Det är en viktig del för slutresultatet. Det gäller att peka ut de knutar som kan lösas.

En av framgångsfaktorerna är det bemötande som deltagarna får. 91 procent tycker att de fått vara med och bestämma vilket stöd de fått. 72 proecent tycker att stödet har hjälp dem att hantera sin situation.

Det visar att bemötande är viktigt när människor ska ta för dem viktiga steg. Det kräver mod, vilja och kompetens från såväl medarbetare som chefer att genomföra de förändringar som krävs för ett varaktigt resultat.

Läs hela inlägget »

 Vill du arbeta för att ge mod och möjligheter till människor och myndigheter? Letar du efter ett spännande och meningsfullt uppdrag? Just nu har du chansen att kliva in i rollen som utredare i MIA-projektet.  Vi behöver dig som kan analysera och värdera våra resultat och arbetssätt. 

Vi söker omgående dig som vill ingå i projektgruppen. Som kan sammanställa data med fokus på samverkan, effektiva arbetsmetoder och måluppfyllelse. Det kommer att identifierar det som är relevant, samt hitta lämpliga analysmetoder. Du kommer att följa upp mål och resultat med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Du kommer att ingå i ett engagerat team som arbetar för att ingen ska hamna mellan stolarna.

Kanske är det dig vi får välkomna i teamet?

Länk till annonsen.

Läs hela inlägget »

Nu kan du ladda ner rapporterna från  de brukarrevisorer vi genomfört under våren. Gemensamt för alla sex delprojekt är att projektmedarbetarna får mycket höga betyg för bemötande, samt att deltagarna upplever egenmakt.

Enligt revisiorerna får MIA-projektet med beröm godkänt på många punkter, men resultaten är viktiga för att definiera utvecklingsområden. I rapporterna får vi kloka råd och reflektioner, av de brukare som intervjuat våra deltagare. Det är poängen.
 
Den som själv varit i behov av stöd på sin livsresa, har ofta en bild av vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Därför är brukarstyrda brukarrevisioner högintressanta för att ta reda på hur MIA-projektet uppfattas av deltagarna. Under våren har alla våra delprojekt fått ta del av resultatet. Gemensamt är de höga betyg vi får för bemötande.

Läs hela inlägget »

Nu är MIA-projektets 2-årsrapport klar. Under några febrila veckor har vi sammanställt information, statistik och fakta som speglar nuläget. Mönstret framträder tydligt. Vi lyckas skapa skillnad för många människor. Vi utvecklar samverkan och förnyar både arbetssätt och metoder. 

När Europeiska socialfonden valde att satsa hundra miljoner kronor under tre års tid, var det för att ge sex samordningsförbund finansiella muskler att utveckla samverkan mellan förbunden, dess parter och arbetsintegrerande sociala företag.
       Projektets grundidé är att alla människor ska vara delaktiga i skapandet av sitt eget liv.  Deltagarna ska få stöttning att försörja sig, öka sin självkänsla, bidra till samhället och på det sättet vara en del av vår demokrati.  Vill du veta hur vi gör för att nå våra mål? Hur våra typiska deltagare ser ut? Och hur det går för varje enskilt delprojekt?

Beställ eller ladda ner rapporten

Försäkra dig om att få en tryckt 2-årsrapport genom att beställa den i kontaktformläret på den här sidan, så kommer den per post. Redan nu kan du ladda ner rapporten, Metodval- och statistilbilaga..

Trevlig sommarläsning och tack för ett spännande  projektår.

Läs hela inlägget »

För tredje året i rad samlades tusentals människor på Spånga idrottsplats under Järvaveckan. Årets arrangemang lockade rekordpublik och några av de 53 000 besökarna tittade in hos oss. Många ville sitta på Pridestolen, innan den ens torkat. En av dem var Fredrik Lindstål,  arbetsmarknads- och integrationsborgarråd


MIA-projektet arbetar med en målgrupp som behöver stöttas lite extra för att börja arbeta eller studera. På politikerveckan Järva mötte vi politiker, myndigheter, media och andra nyfikna som ville veta hur vårt projekt utvecklar välfärden.

Läs hela inlägget »
Maria Reed, projektledare i HBS går på barnledighet. Maria Reed, projektledare i HBS går på barnledighet.

Är du rätt person för att gå in i rollen som projektledare i MIA-projektet HBS?

Du får ett intressant uppdrag och blir en del  i vårt team. Du får vara med och driva MIA-projektets viktiga frågor för att nå goda resultat.

MIA-projektet går bra. Du får vara med och ge mod och möjligheter till människor som behöver det. Sök här. Kanske blir vi kollegor redan i höst!

Du kommer att  arbeta i ett ESF-finansierat som drivs av sex Samordningsförbund i Stockholms Län. Projektet pågår till 2020 och vi är mitt i ett spännande skede där vi ser resultat.

https://samordningsforbundethbs.se/sokes-projektledare-vikariat-till-mia-huddinge-botkyrka-salem/

Läs hela inlägget »
Förra året var våra miniseminarier populara. Maria Rösby, projektledare MIA-projeketet Stockholms stad och Annica Falk, projektchef delade med sig av sina erfarenheter. I år har vi änne mer att berätt Förra året var våra miniseminarier populara. Maria Rösby, projektledare MIA-projeketet Stockholms stad och Annica Falk, projektchef delade med sig av sina erfarenheter. I år har vi änne mer att berätt

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Imorgon checkar MIA-projektet in på Spånga IP för att ble en del i programmet. Eventet är som en miniatyr av Almedalelsveckan. Här träffas männikor, politiker, myndigheter och organisationer. Idéer och förslag lyfts på kreativa och intressanta sätt och området fylls med inspiration och energi.

Besök oss i tält H08 mellan 14.30-18.30 fredag till söndag

Vi finns på plats mellan 14.30 när området öppnar, till 18.30, då partiledarna kliver på scenen. Även i år delar vi tält med Samordningsförbundet Stockholms stad, ett av de sex förbund som driver MIA-projektet.

Kom förbi och prata med oss om projektets syfte och mål. Hur vi jobber för att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med mynidgheterna. Eller kom förbi och vila benen på en av våra stolar.  Ladda ner programmet (Det kan komma att ändras en aning)

Läs hela inlägget »

”Det gäller att ha stora öron för vad medarbetarna stöter på i sin vardag och att ta till sig det linjecheferna erfar. Vi ska lyfta fram våra erfarenheter till ESF och bidra till att de riggar sina projekt ännu bättre i framtiden. MIA-projektet handlar om utveckling på många nivåer,” säger Anna Lexelius, ny förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare i MIA-projektet. 

Läs hela inlägget »
Eva Magnusson, förbundschefen som jobbskuggades av nyfiken deltagare Eva Magnusson, förbundschefen som jobbskuggades av nyfiken deltagare

”Jag blev inte superöverraskad över hur en chefs dag på kontoret kan se ut. Många möten avlöste varandra. Men vilken bra dag jag hade. Jag träffade trevliga, kompetenta människor och fick en bra introduktion till vad förbundet är till för och hur de arbetar. Jag blev verkligen nyfiken på att veta mer”, säger Tina, en av MIA-projektets jobbskuggor.

Skuggad förbundschef

Unionen tyckte det var kul att få besök av MIA-projektet Unionen tyckte det var kul att få besök av MIA-projektet

Nu är den internationella jobbskuggarveckan över för denna gång. Våra drygt 30 jobbskuggor har besökt allt från fackförbund, public service och samordningsförbund till politiker i Stadshuset.
 
Tina som skuggade Eva Magnusson, förbundschef Stockholms stads Samordningsförbund, var inte ensam om att känna sig välkommen. Skuggorna upplevde att de möttes med intresse och fick utrymme att ställa frågor. De företag som tog emot deltagare för ett enkelt studiebesök, tyckte att det var roligt att möta människor med potential för arbetsmarknaden. 

Skuggad politiker

Fredrik Lindstål, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd skuggas i Stadshuset Fredrik Lindstål, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd skuggas i Stadshuset

Den internationella jobbskuggardagen är en viktig dag. Den lyfter möjligheten för företag att öka sin konkurrenskraft genom att tänka utanför boxen. En som nappade på idén var vikarie Fredrik Lindstål, 
 
”Företag och organisationer vet att de måste vara på tårna för att attrahera bra personal. Därför är det så viktigt att ta vara på alla människors behov och möjligheter på arbetsmarknaden”
 

För att lyfta idén med Jobbskuggning skickade MIA-projektet post ett brev till Stockholms stads arbetsmarknads- och integrationsborgarråd som nappade på idén. Men när det var dags hade Fredrik Lindstål tagit över agendan.
 
"När jag såg att jag skulle ha en jobbskugga undrade jag vad det kunde vara? Jag kontaktade säkerhetsavdelningen för att kontrollera att det inte handlade om underrättelsearbete. Istället visade det sig att det var Johanna som skulle följa med mig på jobbet en dag", säger Fredrik och ler brett.

Läs hela inlägget »
Karin Gelin, förbundschef. Samordningsförbundet VärNA Karin Gelin, förbundschef. Samordningsförbundet VärNA

”Jag vill fokusera på det som fungerar, vilket är ett dilemma när ingen vill prata om elefanten i rummet. Vi måste våga tala om saker. Kan vi till exempel enas om att det går för långsamt att stötta människor in i arbetslivet har vi kommit en bit på väg”, säger Karin Gelin, förbundschef Samordningsförbundet VärNa. 
 
Jag är glad för det vi åstadkommer tack vare ett skickligt gäng som driver projektet. Men inkörningsperioden var en utmaning. Vi hade behövt mer tid för analys och planering. Med facit i hand tror jag att alla delprojekt hade vunnit på det.

Läs hela inlägget »
Trygve Nylund, projektledare och Kjell Sjundemark, förbundschef arbetar för att öka samordningen. Trygve Nylund, projektledare och Kjell Sjundemark, förbundschef arbetar för att öka samordningen.

”Vare sig det handlar om sjukdom, utbrändhet, språk, funktionshinder eller psykisk ohälsa, kan vi ge människor hopp inför framtiden,” säger Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje. Han ser kopplingen mellan MIA-projektet och det inkluderande samhället. 


Södertälje har en tradition av att integrera nya medborgare, vilket ofta för med sig att personer har kontakt med flera myndigheter samtidigt. Samordningsförbundet spelar en viktig roll för att ingen ska hamna mellan stolarna.

Läs hela inlägget »

 
”Det går bra. Vi har modiga deltagare och personal som möter dem på ett bra sätt. Det får vi bekräftat genom goda resultat och deltagar-berättelserna som fångas upp i projektet. När jag inser att det fungerar, känner jag att jag är med och gör skillnad”, säger Elin Asplund, förbundschef i Samordnings-förbundet Huddinge Botkyrka Salem (HBS).
 

Elin har varit förbundschef sedan 2009. Under den perioden har Samordnings-förbunden kommit upp på agendan, bland annat genom att Samordnings-förbundet Stockholms stad bildades 2017. 

Vad betyder MIA-projektet för dig?

MIA står för mobilisering inför arbete, vilket är en kärna i samordningsförbundens uppdrag: Att stödja och finansiera samverkansinsatser.
 
I HBS började vi förbereda projektet tidigt. Vi utvärderade det vi finansierat tidigare och såg bland annat hur framgångsrikt det kan vara att arbeta enligt metoden Supported employment. I projektet ville vi testa metoderna och koppla dem till fler deltagare och andra samverkansstrukturer”. 

Läs hela inlägget »

Den 13 till 17 maj kan du mötas av ett ovanligt besök när MIA-projektets deltagare ger sig ut i arbetsvimlet. Vi önskar att någon av dem får skugga dig. Sjuksköterskor, chefer på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, politiker och taxichaufförer har uppmuntrats att dela med sig av sitt liv under en dag.

Vi vet inte om vår socialförsäkringsminister nappat på erbjudandet ännu, men vi hoppas. Jobbskuggning är ett enkelt sätt att göra studiebesök. Inga formella krav eller tillstånd behövs. Det är bara att grabba tag i en person som verkar ha ett intressant arbete och be att få följa med till jobbet några timmar, eller en hel dag.

Läs hela inlägget »
Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare och Annica Falk, projektchef berättar om MIA-projektet i olika forum Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare och Annica Falk, projektchef berättar om MIA-projektet i olika forum

Just nu är vi i ett spännande skede. Vi börjar få fram viktiga resultat som indikerar vad som fungerar och vilka utmaningar myndigheterna behöver ta itu med. Sök jobbet som projektledare, så för du vara med på resan mot bättre samordning mellan människor och myndigheter.

I MIA-projektet Östra Södertörn arbetar vi med individbaserade metoder och arbetsträning. Precis som i hela MIA-projektet står deltagaren i centrum. Det spelar ingen roll vilken bakgrunden hen har, vi ska öka de personliga förutsättningarna för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Ingen ska falla mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna.

Lära och föra kunskapen vidare

Som projektledare i ett av Europeiska socialfondens största projekt kommer du att kunna göra skillnad för en utsatt målgrupp. Det är ett lärande projekt. Du får vara med och utveckla samverkan och odla kontakter med allt från styrgrupper, kollegor och handledare, till arbetsgivare, arbetsintegrerande sociala företag och representanter från våra parter. I takt med att de goda resultaten blir tydligare, blir din roll även att implementera dem.

Sök, eller sök någon som passar

Våra deltagare ger oss högt betyg när det gäller bemötande. Det är viktigt om vi ska lyckas med våra mål. Vill u vara med och bidra till det? Eller känner du någon som skulle passa i vårt team? Läs och dela platsannonsen. Vi behöver vår projektledare dirkekt.

https://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/

https://www.offentligajobb.se/jobad/delprojektledare-till-esf-projektet-mia-östra-södertörn_haninge-stockholms-län-sverige_bb961901-fe19-4e73-bca7-af99eed1e2a4

Läs hela inlägget »
Efter tolv år som förbundschef i Östra Södertörn går Ritva Widgren i pension Efter tolv år som förbundschef i Östra Södertörn går Ritva Widgren i pension

Ritva Widgren har varit en av pionjärerna i utvecklingen av samordningsförbunden i Sverige. En viktig del i arbetet genom åren har varit att utveckla samarbetet mellan samordningsförbunden i länet, varav MIA-projektet är ett konkret resultat.       
 
Nu går Ritva mot andra utmaningar och äventyr. Hon funderar på att engagera sig i familjens lantbruksgård i Finland. Här berättar hon om sin resa med MIA-projektet.

Läs hela inlägget »
Annica Falk, projektchef MIA-projektet Annica Falk, projektchef MIA-projektet

Nu ska vi vässa och utveckla samverkan med våra arton arbetsintegrerande sociala företag. Vi söker dig som vill arbeta med processer, har erfarenhet av vår målgrupp och vill komma in i ett drivande team med sikte på resultat. 
 

MIA-projektet är ett lärande projekt. Vårt arbete är viktigt, intressant och meningsfullt. Ju längre in i projektet vi kommer, desto fler resultat får vi fram. Projektmålen kryper närmare, insatsområdena fördjupas. Redan startar planerna för implementering av de bästa metoderna i ordinarie verksamhet. Ett av fokusområdena är arbetsträning. 

Sök tjänsten och få ett roligt arbete

Är du strategisk, analytisk och operativ? Vill du verka för att få ut maximal samordning mellan våra parter och ASF? 
 
Vi behöver en van processledare med erfarenhet av samordning, helst från myndighetsgemensamma plattformar. Du kommer att arbeta nära våra 18 ASF, men även projektledningen som förutom mig, består av sex delprojektledare, kommunikatör, utredare och verksamhetsutvecklare”, säger Annica Falk, projektchef i MIA-projektet. 
 

MIA-projektets arbetsintegrerande sociala företag finns över hela länet. Deltagarna kan arbetsträna på allt från Re:innovation, Selmas hunddagis och på caféet Bönorna i Handen. MIA-projektets systerprojekt Kugghjulet, har till uppdrag att driva och utveckla ASF.  
 

Läs hela platsannonsen och ansök här .

Läs hela inlägget »

Jag vill följa med dig till arbetet en dag, eller några timmar för att se vad du gör. Kanske får jag träffa dina arbetskamrater och fika. Vi får chans att mötas över gränserna. 
       För att få vara med i MIA-projektet behöver jag vara motiverad, vilket jag är. Att få jobbskugga någon på den internationella Jobbskuggardagen skulle öka min lust att nå målet.
     Oavsett om du är tjänsteman, brandman, chef eller lärare, skulle min dag bli spännande. Gå in på ditt delprojekt och skicka ett mejl till projektledaren. 
 
Hälsningar
MIA-projektets deltagare
 
Läs gärna mer om Jobbskuggning och The International Job Shadow Day som pågår 
mellan 13 och 17 maj i hela Europa. http://www.sfse.se/jobshadow/

Läs hela inlägget »

Nya Aktivitetsplatsen startar inom ramen för MIA-projektet, men tanken är att det ska leva kvar långt efter projektets slut. Redan från start tänker vi utanför boxen. 

Aktivitetsplatsen är en väg in för människor som kanske tidigare inte haft en chans att ta ett arbete, eller börja studera för att närma sig arbetsmarknaden. 
 
”Vi ska skapa en plattform där allt från arbetsterapeuter, psykologer och SE-handledare till hälsocoacher och yogainstruktörer bildar ett team. Idén är att olika kompetenser samlas runt personer som behöver förrehabilitering”,
 
Oavsett om det är psykisk ohälsa, eller andra svårigheter som gör att dessa personer inte kan delta i parternas ordinarie insatser, fyller Aktivitetsplatsen en lucka i Stockholms stad. Vårt uppdrag är att skapa samordning mellan myndigheterna. Det här är precis rätt väg att gå” säger Siri Persson, verksamhetsledare för Aktivitetsplatsen.

Läs hela inlägget »

”När jag började här hade jag inte funderat så mycket på bland annat genusfrågan, men nu är jag medveten på ett helt annat sätt, vilket familjen märkt av hemma. Jag har fått nya perspektiv, säger Kerstin Larsson, ekonom i MIA-projektet.

MIA-projektets totala projektbudget är drygt 153 miljoner kr. Europeiska socialfonden bidrar med ca 100 miljoner kr och samordningsförbunden står för resten. 

Läs hela inlägget »

”De som jobbar i MIA-projektet är supermänniskor. Jag skulle önska att de fick stanna för evigt, de gör ett fantastiskt jobb,” säger Eva Magnusson, förbundschef Samordningsförbundet Stockholm stad, en av sex delprojektägare i Stockholms län.
Här tar vi pulsen på projektet.

Läs hela inlägget »

”Först vill jag ge en stor eloge till medarbetarna här i Södra Roslagen, men också till den regionala ledningsgruppen, som gör ett jättejobb”, säger Sophia Dahlgren, förbundschef
Samordningsförbundet Södra Roslagen, en av MIA-projektets delprojektägare. Med Sophias hjälp tar vi pulsen på MIA Södra Roslagen.

Läs hela inlägget »
MIA-projektet är innovativt och outside the box säger Amer. MIA-projektet är innovativt och outside the box säger Amer.

”Vi satsade självklart på MIA-projektet, eftersom det gynnar en målgrupp som tidigare inte hade några insatser alls”, säger Amer  Baalbaki, Samverkanssamordnare på Arbetsförmedlingen, en av MIA-projektets viktigaste parter. 


En deltagare kan exempelvis vara en person som varit sjukskriven de senaste sju åren. Arbetslivet har förändrats. Nya koder gäller. Har hen levt isolerad kanske yrket fått en helt ny inriktning. Det räcker inte med att säga ”nu måste jag göra något av mitt liv” för att få ett arbete. Personen kanske är motiverad, men har en arbetslivserfarenhet som går sju år tillbaka i tiden. 

-  Var befinner hen sig kunskapsmässigt? Vad saknas? Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar för att se hur personen kan komma närmare arbetsmarknaden, säger Amer.

Motiverade deltagare

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer