1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2019 > 08

Ett av projektmålen är att 60 procent av deltagarna ska känna ökad makt över sin situation. Ett mått vi har satt upp för deltagarnas stegförflyttning är att ta reda på hur de skattar värdet på insatserna.

Med andra ord är det viktigt att deltagarna har makten över att styra sin planering. Vilket stöd behöver hen? Det ska vara relevant och ske i överenskommelse med MIA-projektets medarbetare.

Resultatet mäts genom flera indikatorer.Enligt  NNS Indikatorenkäter, SWECO resultatpresentation.

  • 91 procent anser att de fått vara med och bestämma stödet
  • 72 procent har svarat att stödet hjälpt dem att hantera sin situation
  • 90 procent uppger att de och MIA-projektets personal varit överens om deltagarnas mål
  • 60 procent känner att deltagandet har hjälpt dem att komma närmare arbete eller studier
Läs hela inlägget »

Var tredje kvinna och var fjärde man som deltar i MIA-projektet har haft offentlig försörjning i mer än sex år. 

Det är en betydligt större grupp än i Finsam-insatser nationellt. I Försäkringskassans återrapportering av regeringsuppdraget 2018 utgör motsvarande grupp en femtedel av kvinnorna och en sjättedel av männen. 

I MIA-projektet ser vi att kvinnorna har haft offentlig försörjning under längre tid, i högre utsträckning än männen.
 

Läs hela inlägget »

Målgruppen som identifierades för MIA-projektet var kvinnor och män i arbetsför ålder. På grund av en sammasatt problematik behöver de ett samordnat stöd för att börja arbeta, studera eller för att kunna delta i ordninarie insatser.


Sedan det första projektåret kan vi se att inflödet från Arbetsförmedlingen har minskat med 85 deltagare. Från Försäkringskassan är det är det 44 deltagare färre.

En typisk kvinnlig deltagare är 42 år och bosatt i Stockholms län. Hon har gymnasiet som högsta avslutade utbildning och remitteras av en handläggare på Försäkringskassan.

En typisk manlig deltagare är ungefär 34 år och bor i Stockholms län. Hans högsta avslutade utbildning är gymnasiet. Hans handläggare på kommunen har remitterat honom till en inasts.

Läs hela inlägget »

Vi tar raska steg mot målet på 2500 deltagare till 2020. I 2-årsrapporten framgår det att 1451 deltagare skrivits in i projektet. Av dessa är 841 är kvinnor och 604 män. Glädjande nog har drygt hälften gjort en stegförflyttning, eller kommit närmare arbetsmarknaden.

183 deltagare arbetar eller studerar och  269 personer deltar i ordinarie insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen. Med god marginal når MIA-projektet målet att 60 procent av alla deltagare ska känna ökad egenmakt över sin situation efter en tid i projektet. Läs hela rapporten.

Läs hela inlägget »

Hur går det för MIA-projektet? Enligt 2-årsrapporten som släpptes i somras är projeket framgångsrikt.
Det viktigaste så här långt in i projektet är att vi systematiskt kunnat ringa in metoder och arbetsätt som fungerar för vår målgrupp. Att vi ser, hör och lyssnar på våra deltagare och på varandra: Organisationerna, parterna, medarbetarna. Det är på det sättet vi får människor och idéer att växa.

Det konstaterar Anna Lexelius i sitt förord till rapporten. Anna är sedan ett par månader tillbaka förbundschef  i Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare i detta komplexa projekt. Anna belyser att vi har identifierat en del hinder som orsakas av regelverk och lagar, för att kunna lyfta dem till nästa nivå. Det är en viktig del för slutresultatet. Det gäller att peka ut de knutar som kan lösas.

En av framgångsfaktorerna är det bemötande som deltagarna får. 91 procent tycker att de fått vara med och bestämma vilket stöd de fått. 72 proecent tycker att stödet har hjälp dem att hantera sin situation.

Det visar att bemötande är viktigt när människor ska ta för dem viktiga steg. Det kräver mod, vilja och kompetens från såväl medarbetare som chefer att genomföra de förändringar som krävs för ett varaktigt resultat.

Läs hela inlägget »

 Vill du arbeta för att ge mod och möjligheter till människor och myndigheter? Letar du efter ett spännande och meningsfullt uppdrag? Just nu har du chansen att kliva in i rollen som utredare i MIA-projektet.  Vi behöver dig som kan analysera och värdera våra resultat och arbetssätt. 

Vi söker omgående dig som vill ingå i projektgruppen. Som kan sammanställa data med fokus på samverkan, effektiva arbetsmetoder och måluppfyllelse. Det kommer att identifierar det som är relevant, samt hitta lämpliga analysmetoder. Du kommer att följa upp mål och resultat med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Du kommer att ingå i ett engagerat team som arbetar för att ingen ska hamna mellan stolarna.

Kanske är det dig vi får välkomna i teamet?

Länk till annonsen.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer